REGULAMIN

Regulamin dla zamówień za pośrednictwem strony hotfarm.pl

1.Zawarcie umowy i dostawa produktów

 1. Na stronie internetowej hotfarm.pl prowadzona jest sprzedaż towarów i produktów Spółki Vivena-Natura na podstawie oferty przedstawionej w Serwisie.
 2. Dane Sprzedawcy:

Osadkowski-Cebulski sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Nasiennej 6 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod KRS: 0000142384, NIP: 6912146050, REGON: 390756661, kapitał zakładowy w wysokości 3 024 857,00 zł.

 1. Zamówienia realizujemy na terenie Polski. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia składane w dni wolne od pracy realizowane będą w najbliższym dniu roboczym.
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 4. Czas realizacji zamówienia (czas od złożenia zamówienia do wysyłki) wynosi od 2 do 10 dni roboczych.
 5. W przypadku zwrotu nieodebranej w terminie przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do ponownego wniesienia opłaty za kolejne nadanie do niego przesyłki.
 6. W związku z sprzedażą, na rzecz Kupującego wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
 7. O chęci otrzymania faktury VAT Kupujący, niebędący osobą fizyczną, jest zobowiązany powiadomić sprzedającego w momencie składania zmówienia. Od 1 stycznia 2020 nie ma możliwości wystawienia faktury "na firmę" w przypadku wcześniejszego zakupu na osobę fizyczną.

2.Ceny, koszty wysyłki

 1. Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości oraz nie zawierają podatku akcyzowego. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży produkt pozostaje naszą własnością.
 2. Koszty przesyłki zamówionego towaru ponosi Kupujący. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób.
 3. Sprzedaż towarów akcyzowych - Kupujący, w przypadku zakupu węgla w zwolnieniu z podatku akcyzowego (w cenie bez akcyzy) zobowiązany jest do:
 1. Potwierdzenia w zamówieniu oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe będą przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia z akcyzy (ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Dz. U. z 2014 r. poz. 752 Art. 31a ust.1).
 2. Podpisania faktury stanowiącej Dokument Dostawy, która będzie załączona do przesyłki. Podpisaną fakturę należy zwrócić firmie kurierskiej bezpośrednio przy odbiorze towaru, lub odesłać na adres Sprzedawcy w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia przesyłki.
 3. W przypadku nie zwrócenia podpisanej faktury, Kupującemu zostanie wystawiona faktura korygująca zawierająca doliczoną cenę akcyzy zgodnie z przepisami (aktualne wysokości: węgiel kamienny 37,47zł brutto do tony, węgiel brunatny 13,54zł brutto do tony).

3.Płatności

Oferujemy następujące rodzaje płatności: za pobraniem, szybki przelew internetowy (Przelewy24.pl), przelew tradycyjny oraz płatność gotówką w kasie firmy. W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Państwo.

 

4.Kupony rabatowe i ich wykorzystywanie

 1. Kupony rabatowe to bony, które nie mogą zostać nabyte drogą kupna, lecz są wydawane jedynie w ramach kampanii reklamowych, i mają określony termin ważności.
 2. Kupony rabatowe można wykorzystać tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego zamówienia. Z akcji promocyjnej mogą być wykluczone niektóre produkty. Prosimy pamiętać, że kupony rabatowe mogą być powiązane z minimalną wartością zakupu.
 3. Wartość produktu musi być nie mniejsza niż kwota na kuponie rabatowym. Ewentualna różnica w przypadku wyższej wartości produktu może zostać wyrównana płatnością dokonaną na jeden z oferowanych sposobów. Kupon rabatowy nie może zostać wypłacony gotówką, nie jest także oprocentowany. Nie można otrzymać zwrotu kuponu rabatowego, kiedy produkt zostanie całkowicie lub częściowo zwrócony.
 4. Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe. Kuponów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie. W braku innych uzgodnień nie można łączyć kilku kuponów rabatowych.
 5. Jeśli podczas swoich zakupów skorzystają Państwo z bonu rabatowego, a następnie odstąpią od umowy, to zastrzegamy sobie prawo do zwrotu sumy zapłaconej przez Państwo za ten produkt, czyli pomniejszonej o uwzględnienie kuponu rabatowego.

5.Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu

 1. Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn.

Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie produktu. W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie firmę Osadkowski-Cebulski sp. z o.o. ul. Nasienna 6; 59-220 Legnica; e-mail: reklamacje@hotfarm.pl w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila). Mogą Państwo w tym celu użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Nie ma jednak takiego obowiązku. Mogą Państwo wypełnić i przesłać nam formularz odstąpienia od umowy albo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie, przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania Państwa oświadczenia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

 1. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania Państwa powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu otrzymane od Państwa płatności za towar. Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności. W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za to jakichkolwiek opłat. Możemy natomiast odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy przedstawią Państwo dowód, że produkt został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej . Państwo z kolei mają obowiązek odesłać nam lub przekazać produkt niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo odstąpić od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie formularza zgodnie z poniższym wzorem i przesłanie go do nas na poniższy adres: Osadkowski-Cebulski sp. z o.o. ul. Nasienna 6; 59-220 Legnica lub e-mail: reklamacje@hotfarm.pl

 

- Adresat: Osadkowski-Cebulski sp. z o.o. ul. Nasienna 6; 59-220 Legnica

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Nr paragonu(*)/faktury(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

 

(*) niepotrzebne skreślić

 

6.Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów

W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem hotfarm.pl ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).

 

7.Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie, jak również przebiegu realizacji Państwa zamówienia należy składać e-mailem na adres reklamacje@hotfarm.pl. W ten sam sposób możecie Państwo zgłaszać wszelkie problemy z odbiorem przesyłki zwrotnej przez kuriera.
 2. W niektórych przypadkach możemy poprosić Państwa o przesłanie nam zdjęć produktów podlegających reklamacji.
 3. Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 4. Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie poprzez mediację (więcej informacji znajduje się tutaj: http://polubowne.uokik.gov.pl/ ).W przypadku gdy Kupującym jest osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, spór można rozstrzygnąć także przez sąd arbitrażowy (Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej, ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław). Istnieje również platforma internetowa służąca do rozstrzygania sporów przez internet, o nazwie ODR (online dispute resolution), powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej. Link do platformy to: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

8.Inne informacje

 1. Niniejszy regulamin znajdą Państwo na stronie hotfarm.pl Mogą Państwo pobrać ten dokument ze strony hotfarm.pl w formacie PDF i zarchiwizować. W celu otwarcia pliku PDF potrzebują Państwo bezpłatnego programu Adobe Reader (dostępnego na stronie www.adobe.pl) lub innego, podobnego programu, który otwiera pliki w formacie PDF.
 2. Dane swojego zamówienia mogą Państwo zarchiwizować w prosty sposób przez ściągnięcie regulaminu i zapisanie informacji podsumowujących zamówienie znajdujących się na ostatniej stronie Państwa zamówienia podczas jego składania w sklepie internetowym przy użyciu funkcji „Zapisz jako” w swojej przeglądarce internetowej; mogą Państwo także zaczekać na potwierdzenie zamówienia, które prześlemy Państwu dodatkowo e-mailem po zakończeniu procesu zamówienia na podany przez Państwa adres. Taki e-mail potwierdzający zamówienie zawiera wszystkie istotne dane Państwa zamówienia, wzór formularza odstąpienia od umowy oraz odnośnik do niniejszego regulaminu, i możliwe jest jego łatwe wydrukowanie tudzież zapisanie przy użyciu programu do otwierania poczty elektronicznej.
 3. Osadkowski-Cebulski sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe do celów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. nr 133, poz.833 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Informacje o ochronie danych osobowych znajdą Państwo w dokumencie: „Informacje dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych,  dostępnym na stronie hotfarm.pl.

 

Powyższy dokument został zaktualizowany 01 października 2020r.

Pobierz powyższe informacje w formacie PDF:  

REGULAMIN SKLEPU HOTFARM