Herbicyd PONTOS

999,00 

Na stanie

Herbicyd Pontos jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny. Przeznaczony do stosowania doglebowo (przedwschodowo) lub nalistnie (po wschodach chwastów) jest pobierany zarówno poprzez części nadziemne, jak i korzenie, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2 -3 liści.

Opis

Herbicyd Pontos zawiera dwie substancje aktywne flufenacet i pikolinafen odpowiedzialne za zwalczanie chwastów w uprawach takich jak: pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime.


Informacje do pobrania:

ETYKIETA REJESTROWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI

ULOTKA

Zawartość substancji czynnych:
flufenacet
(związek z grupy oksyacetamidów) – 240 g/l (20,98 %)
pikolinafen
(związek z grupy pirydynokarboksamidów) – 100 g/l (8,74 %)

Zastosowanie przedwschodowe:
Chwasty wrażliwe:

fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, przetacznik perski, rumianek pospolity, tasznik pospolity,

Chwasty średnio wrażliwe:
mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, wyczyniec polny*

Zastosowanie powschodowe:
Chwasty wrażliwe:

fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa, przetacznik perski, rumianek pospolity, przytulia, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity,

Chwasty średnio wrażliwe:
maruna bezwonna, wyczyniec polny*

*- w regionach, gdzie występuje odporność na herbicydy z grupy oksyacetamidów w tym na flufenacet produkt wykazuje niższą skuteczność działania.
W przypadku zastosowania maksymalnej zalecanej dawki (1,0 l/ha) wszystkie wymienione powyżej gatunków chwastów wykazują pełną wrażliwość na herbicyd.


HERBICYD PONTOS – STOSOWANIE

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 1 l/ha
Termin stosowania: środek zastosować jesienią, od siewu do końca fazy krzewienia (BBCH 00 – 29).
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


UWAGA – Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW Nr R-170/2017 z dnia 28.08.2017 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-782/2019d z dnia 25.10.2019 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
H373 – Może powodować uszkodzenie narządów (krew, układ krwionośny) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 – Zawiera flufenacet, 2-metylizotiazol-3(2H)-on oraz 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P260 – Nie wdychać rozpylonej cieczy
P314 – W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.


Informacje dodatkowe

Waga 10 kg
Producent

BASF

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Herbicyd PONTOS”

2 + = 12