Herbicyd BRASIHERB 480EC

113,00 555,00 

Wyczyść

Herbicyd Brasiherb 480 EC to środek chwastobójczy stosowany w ochronie rzepaku ozimego. Zwalcza wybrane chwasty jedno i dwuliścienne. Jest to cherbicyd selektywny działający układowo, który jest pobierany przez korzenie i pędy młodych roślin.

Zawartość substancji czynnych:
chlomazon
(związek z grupy izoksazolidionów) – 480 g/l (47,06%)


Informacje do pobrania:

ETYKIETA REJESTROWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI

SKU: SH-BRASIHERB480EC Kategorie: ,

Opis

Herbicyd Brasiherb 480 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej,
stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania niektórych rocznych chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych w uprawie rzepaku ozimym.


Działanie herbicydu na chwasty:

Substancja czynna chlomazon hamuje syntezę karotenoidów w młodych liściach chwastów, powodując ich bielenie, a następnie zamieranie roślin. Zgodnie z klasyfikacją HRAC zaliczana jest do grupy F3.

Chwasty wrażliwe:

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, przetacznik
perski, przytulia czepna, tasznik pospolity.

Chwasty średnio wrażliwe:

komosa biała, maruna bezwonna.

Chwasty odporne:

fiołek polny.


UWAGA – Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW nr R – 116/2016 z dnia 22.04.2016 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H317 – Może powodować reakcje alergiczną skóry.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenia oczu.
H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P260 – Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do
odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.


Informacje dodatkowe

Waga 2 kg
Opakowanie

,

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Herbicyd BRASIHERB 480EC”

+ 70 = 73