Herbicyd QUELEX COMPLEX PAK

438,00 

Sprawdź dostępność telefonicznie 664-403-584

Opakowanie 100 g


Herbicyd Quelex Comlex Pak przełamuje odporność miotły zbożowej na herbicydy o mechanizmie działania ALS (np. sulfonylomoczniki). Zwalcza samosiewy rzepaku i szeroki zakres chwastów dwuliściennych.

Zawartość substancji czynnych:
florasulam
(związek z grupy triazolopirymidyn) – 100 g/kg (10 %)
halauksyfen metylu – Arylex™
(substancja z grupy związków arylopikolinowych) –
104,2
g/kg (10,4 %)


Informacje do pobrania:

ETYKIETA REJESTROWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI

ULOTKA

SKU: SH-quelex-1 Kategorie: ,

Opis

Herbicyd QUELEX COMPLEX PAK to środek chwastobójczy selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna halauksyfen metylu zaliczana jest do grupy O,
a substancja czynna florasulam zaliczana do grupy B.

 

Herbicyd QUELEX COMPLEX PAK pobierany jest przez liścienie i liście, a następnie szybko przemieszcza się w całej roślinie. Środek zawiera dwie substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania. Halauksyfen metylu jest substancją czynną z grupy związków arylopikolinowych zaliczaną do grupy regulatorów wzrostu (zwaną również syntetycznymi auksynami). Florasulam jest substancją czynną z grupy triazolopirymidyn należącą do grupy inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS). W roślinie halauksyfen metylu powoduje zakłócenia podziału komórek, natomiast florasulam powoduje zahamowania syntezy aminokwasów odgałęzionych, a tym samym prowadzi do zaburzeń w biosyntezie białek.

Po zabiegu chwasty wrażliwe przestają rosnąć, następnie pojawiają się deformacje liści i łodyg oraz chlorozy prowadzące do nekroz i zamierania chwastów. Najszybszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych, w trakcie intensywnego wzrostu. Objawy wizualne w zależności od gatunku chwastu pojawiają się w ciągu kilku dni do kilku tygodni po zabiegu. Chwasty bardzo wrażliwe np. przytulia czepna i jasnota purpurowa są zwalczane w zaawansowanych fazach rozwojowych.


HERBICYD QUELEX COMPLEX PAK– STOSOWANIE

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime
Środek należy stosować w mieszaninie z adiuwantami olejowymi (np. zawierającymi estryfikowany olej rzepakowy) lub adiuwantami syntetycznymi zawierającymi niejonowe środki powierzchniowo czynne w dawkach zalecanych dla tych adiuwantów (np.: Atpolan Bio 80 EC 1,0 l/ha, Dassoil 0,5 l/ha, Olbras 88 EC 1,0 l/ha).
Termin stosowania środka: środek stosować jesienią, od fazy jednego liścia do fazy końca krzewienia zbóż (BBCH 11-29).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 37,5 g/ha
Liczba zabiegów:1
lub
Termin stosowania środka: środek stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji od fazy początku krzewienia do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 21 – 32).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha
Liczba zabiegów:1
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, żyto jare
Środek należy stosować w mieszaninie z adiuwantami olejowymi (np. zawierającymi estryfikowany olej rzepakowy) lub adiuwantami syntetycznymi zawierającymi niejonowe środki powierzchniowo czynne w dawkach zalecanych dla tych adiuwantów adiuwantów (np: Atpolan Bio 80 EC 1,0 l/ha, Dassoil 0,5 l/ha, Olbras 88 EC 1,0 l/ha).
Termin stosowania środka: środek stosować od fazy początku krzewienia do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 21 – 32).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


UWAGA – Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW nr R-174/2018 z dnia 13.11.2018 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 – Stosować ochronę oczu / ochronę twarzy.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zebrać rozsypany produkt.


Dodatkowe informacje

Waga 2 kg
Producent

DOW AGROSCIENCES POLSKA

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Herbicyd QUELEX COMPLEX PAK”