Herbicyd MAISTER POWER 42.5OD

173,00 811,00 

Wyczyść

Herbicyd MAISTER POWER 42.5OD to środek chwastobójczy stosowany w uprawach kukurydzy. Bardzo dobrze
sprawdza się w ochronie herbicydowej przed uciążliwymi chwastami dwuliściennymi i jednoliściennymi.

Zawartość substancji czynnych:
foramsulfuron (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 31,5 g/l (3,21%)
jodosulfuron metylosodowy
(substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 1 g/l (0,10%)
tienkarbazon metylu
(substancja z grupy triazolinonów) – 10 g/l (1,02%)


Informacje do pobrania:

ETYKIETA REJESTROWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI

SKU: S-maister_power_42.5od Kategorie: ,

Opis

Maister Power 42,5 OD jest herbicydem, w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych (w tym perzu właściwego) w uprawie kukurydzy.

Substancje czynne foramsulfuron, jodosulfuron metylosodowy i tienkarbazon metylu są inhibitorami syntazy acetylomleczanowej (ALS) tj. enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę aminokwasów, co w konsekwencji prowadzi do zakłócenia syntezy białek. W efekcie następuje zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin. Zgodnie z klasyfikacją HRAC są one zaliczane do grupy B.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.


Działanie herbicydu na chwasty:

Maister Power 42,5 OD jest środkiem selektywnym o działaniu układowym. Zawiera dwie substancje czynne z grupy pochodnych sulfonylomocznika, działające poprzez liście chwastów oraz tienkarbazon metylu z grupy triazolinonów, działający poprzez korzenie i liście chwastów. Objawami działania środka jest zahamowanie wzrostu, następnie chloroza i czerwienie oraz skręcenie liści, zahamowanie wzrostu i rozwoju korzeni, w konsekwencji czego następuje skarłowacenie roślin, które prowadzi do ich śmierci. Pełen efekt chwastobójczy widoczny jest po upływie ok. 14 dni od wykonania zabiegu.
Maister Power 42,5 OD najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące gatunki znajdujące się w początkowym okresie wzrostu od fazy siewek do fazy 2-4 liści właściwych.

Zastosowanie jednorazowe:

Chwasty wrażliwe:

blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, kurzyślad polny, maruna bezwonna, ostrożeń polny, perz właściwy, poziewnik szorstki, przytulia czepna, psianka czarna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rdest ptasi, rumian polny, samosiewy rzepaku (kiełkujące z nasion), szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnice.

Chwasty średnio odporne:

przetacznik perski.

Dawki dzielone:


Chwasty wrażliwe:

chwastnica jednostronna, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, perz właściwy, rdest powojowaty, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski.


UWAGA – Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW nr R – 158/2013 z dnia 28.11.2013 r., ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 441/2020d z dnia 09.07.2020 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 – Zawiera eter poliglikolu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
Etykieta środk a ochrony roślin Maister Power 42,5 OD – załącznik do decyzji MRiRW 2
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P304+P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310- Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P391 – Zebrać wyciek.


Dodatkowe informacje

Waga 2 kg
Opakowanie

,

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Herbicyd MAISTER POWER 42.5OD”