Herbicyd LUMAX 537.5SE

82,00 1441,00 

Wyczyść

Herbicyd LUMAX 537.5SE to środek chwastobójczy stosowany w uprawach kukurydzy wielko- jak i mało-obszarowych.

Zawartość substancji czynnych:

mezotrion (związek z grupy trójketonów) – 37,5 g/l (3,39%)
s-metolachlor
(związek z grupy chloroacetoanilidów) – 312,5 g/l (28,2%).
terbutyloazyna
(związek z grupy triazyn) – 187,5 g/l (16,9%)


Informacje do pobrania:

ETYKIETA REJESTROWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI

SKU: S-lumax_537.5se Kategorie: ,

Opis

HERBICYD LUMAX 537.5SE to środek selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub nalistnie w formie
zawiesino emulsji do rozcieńczania wodą.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna terbutyloazyna zaliczana jest do grupy C1,
substancja czynna s-metolachlor do grupy K3, a substancja czynna mezotrion do grupy F2.


Działanie herbicydu na chwasty:

Herbicyd LUMAX 537.5SE to środek pobierany przez korzenie, kiełki, hypokotyl oraz liście.

Terbutyloazyna w głównej mierze
pobierana jest przez korzenie roślin, powoduje zakłócenia w procesie fotosyntezy, wywołując
w pierwszej kolejności chlorozy liści widoczne w szczególności w przestrzeniach międzynerwowych,
a także na brzegach i wierzchołkach.

S-metolachlor powoduje hamowanie biosyntezy kwasów
tłuszczowych o bardzo długich łańcuchach węglowych. Prowadzi to do zakłócenia produkcji tłuszczy
i wosków niezbędnych do budowy ścian komórkowych i zatrzymania wzrostu roślin. Kiełki czy młode
siewki pozbawione ochronnego działania kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach nie są odporne
na działanie warunków zewnętrznych, szybko więdną i zamierają.

Mezotrion powoduje hamowanie
biosyntezy karotenoidów, w następstwie czego następuje zniszczenie chlorofilu, objawiające się
bieleniem liści.
Umiarkowane opady i ciepła pogoda sprzyjają działaniu środka.

Chwasty wrażliwe:

bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa (przy zastosowaniu powschodowym), powój polny, przetacznik perski, przytulia czepna, psianka czarna, rdest ptasi, rdestówka powojowata, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnica zielona.

Chwasty średniowrażliwe:

miotła zbożowa (przy zastosowaniu przedwschodowym).

Chwasty odporne:

perz właściwy.


UWAGA – Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW nr R – 70/2008 z dnia 24.10.2008 r. ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 616/2017d z dnia 01.12.2017 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH208 Zawiera s-metolachlor. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować ochronę oczu /ochronę twarzy.
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady /zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 Zebrać wyciek


Dodatkowe informacje

Waga 2 kg
Opakowanie

,

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Herbicyd LUMAX 537.5SE”

− 6 = 3