Herbicyd KALIF 480EC

35,00 127,00 

Wyczyść

Herbicyd KALIF 480 FC to produkt przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w rzepaku ozimym i jarym.

Zawartość substancji czynnych:
chlomazon
(związek z grupy izoksazolidionów) – 480 g /l (47,06%)


Informacje do pobrania:

ETYKIETA REJESTROWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI

SKU: SH-KALIF480EC Kategorie: ,

Opis

Herbicyd Kalif 480 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania niektórych jednorocznych
chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych w rzepaku ozimym i rzepaku jarym. Środek
przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.


Działanie herbicydu na chwasty:

Kalif 480 EC jest herbicydem doglebowym działającym na chwasty głównie w okresie ich
kiełkowania.

Chwasty wrażliwe:

chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe:

komosa biała, przetacznik perski, rumian polny.

Chwasty odporne:

fiołek polny.


UWAGA – Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW nr R – 72/2014 z dnia 14.05.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-449/2018d z dnia 30.08.2018 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

H226 – Łatwopalna ciecz i pary.
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH066 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i dla środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.
P243 – Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.
P261 – Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne oraz ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Nadal płukać.
P331 – NIE wywoływać wymiotów.
P391 – Zebrać wyciek.


Dodatkowe informacje

Waga 0.5 kg
Opakowanie

, ,

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Herbicyd KALIF 480EC”