Herbicyd FLASH 500SC

160,00 779,00 

Wyczyść

Herbicyd FLASH 500SC jest środkiem do stosowania w zbożach ozimych takich jak pszenica ozima, jęczmień i żyto. Zwalcza chwasty takie jak gwiazdnica pospolita, przytulia czepna i miotła zbożowa.

Zawartość substancji czynnych:
diflufenikan
(związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/l (42,2%)


Informacje do pobrania:

ETYKIETA REJESTROWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI

SKU: SH-FLASH500SC Kategorie: ,

Opis

Herbicyd FLASH 500SC to środek chwastobójczy zawiera substancją czynną zaliczaną do inhibitorów biosyntezy karotenoidów w
komórkach chwastów. Brak tych struktur powoduje zbielenie tkanek liści i rozpad komórek,
co szczególnie jest widoczne w przypadku nowych tkanek.


Działanie herbicydu na chwasty:

Środek pobierany jest głównie przez liścienie i łodyżki kiełkujących chwastów.
Środek po zastosowaniu pozostaje przez dłuższy czas na powierzchni gleby wytwarzając cienką warstwę, która działa kontaktowo na wschodzące młode, aktywnie rosnące chwasty. Największy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek. Diflufenikan zapewnia ochronę do 8 tygodni po zastosowaniu.

Chwasty wrażliwe:

Gwiazdnica pospolita.

Chwasty średniowrażliwe:

Przytulia czepna.

Chwasty średnioodporne:

Miotła zbożowa.


UWAGA – Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW nr R – 126/2019 z dnia 02.08.2019 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 135/2020d z dnia 28.02.2020 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody/ mydłem.
P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
P391 Zebrać wyciek.


Dodatkowe informacje

Waga 2 kg
Opakowanie

,

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Herbicyd FLASH 500SC”

5 + = 13