Herbicyd EXPERT MET 56WG

179,00 481,00 

Wyczyść

Herbicyd Expert Met 56 WG to środek firmy BAYER przeznaczony do zwalczania głównie miotły zbożowej w zbożach ozimych. Zwalcza również niektóre chwasty dwuliścienne.

Zawartość substancji czynnych:
metrybuzyna
(związek z grupy triazynonów) – 140 g/kg (14%)
flufenacet
(związek z grupy oksyacetamidów) – 420 g/kg (42%)


Informacje do pobrania:

ETYKIETA REJESTROWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI

SKU: SH-EXPERTM56 Kategorie: ,

Opis

Herbicyd Expert Met 56 WG to środek chwastobójczy, który zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje biologicznie czynne o różnym sposobie działania. Flufenacet pobierany jest poprzez korzenie i hypokotyl kiełkujących chwastów, a metrybuzyna pobierana jest głównie poprzez system korzeniowy, a w znacznie mniejszym stopniu poprzez liście. Obydwie te substancje pozostają w glebie przez wiele tygodni po zabiegu, co zabezpiecza przed kiełkowaniem kolejnych chwastów również w późniejszym okresie.


Działanie herbicydu na chwasty:

Wysokiej skuteczności działania sprzyja optymalna wilgotność gleby. Najlepszy efekt  chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub wkrótce po ich wschodach, w fazie siewek.

Chwasty wrażliwe:

bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, rumian polny, tasznik pospolity.

Chwasty średnio wrażliwe:

fiołek polny, przytulia czepna.


UWAGA – Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW nr R – 101/2012 z dnia 02.08.2012 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-72/2015d z dnia 09.02.2015 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H373 – Może powodować uszkodzenie narządów (układ nerwowy) poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie drogą pokarmową.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
EUH208 – Zawiera flufenacet. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
P260 – Nie wdychać rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P330 – Wypłukać usta.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P314 – W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zebrać rozsypany produkt.


Dodatkowe informacje

Waga 1 kg
Opakowanie

,

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Herbicyd EXPERT MET 56WG”