Herbicyd COMODO 480EC

32,00 

Sprawdź dostępność telefonicznie 664-403-584

Opakowanie 0,25 litra

 

Herbicyd Comodo 480EC to produkt przeznaczony do zwalczania chwastów w rzepaku ozimym. Zawiera znaną i cenioną substancję czynną – Chlomazon, która sprawdza się w ochronie herbicydowej plantacji rzepaku ozimego.

Zawartość substancji czynnych:
Chlomazon
(związek z grupy izoksazolidionów) – 480 g/l (47,3%)

 


Informacje do pobrania:

ETYKIETA REJESTROWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI

 

 

SKU: SH-COMODO480-025L Kategorie: , Tagi: ,

Opis

Herbicyd Comodo 480EC jest środkiem selektywnym, układowym, wnikającym do rośliny przez
korzenie, powodującym hamowanie syntezy karotenoidów. Działa na chwasty w okresie ich
kiełkowania. Po jego zastosowaniu rośliny wrażliwe nie wschodzą lub po wschodach bieleją
i zasychają.


Działanie herbicydu na chwasty:

a) zastosowanie pojedynczo środka

dawka 0,2 l/ha

Chwasty wrażliwe:

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe:

przetacznik polny.

Chwasty odporne:

chaber bławatek, fiołek polny, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, samosiewy zbóż, żółtlica drobnokwiatowa.

dawka 0,25 l/ha

Chwasty wrażliwe:

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe:

komosa biała, przetacznik polny.

Chwasty odporne:

chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, samosiewy zbóż, żółtlica drobnokwiatowa.

b) Zastosowanie w mieszaninie


Chwasty wrażliwe:

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, tobołki polne, przetacznik perski, przytulia czepna.

Chwasty średniowrażliwe:

chaber bławatek.

Chwasty odporne:

fiołek polny, samosiewy zbóż.

 


UWAGA – Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW nr R- 17/ 2017 z dnia 21.02.2017 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 – Zawiera chlomazon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P331 – NIE wywoływać wymiotów.
P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.


Dodatkowe informacje

Waga 0.5 kg
Producent

Pestila II

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Herbicyd COMODO 480EC”

+ 83 = 84