Herbicyd COMMAND 480EC

45,00 77,00 

Wyczyść

Herbicyd Command 480EC to znany i ceniony środek chwastobójczy do stoswania w uprawach rzepaku ozimego i części upraw warzywnych. Szczególnie skutecznie zwalcza przytulię czepną i wiele innych chwastów dwuliściennych.

Zawartość substancji czynnych:
chlomazon
(substancja z grupy izoksazolidionów) – 480 g/l (46,66%)


Informacje do pobrania:

ETYKIETA REJESTROWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI

SKU: SH-Command Kategorie: ,

Opis

Herbicyd Command 480EC jest środkiem chwastobójczym pobieranym przez korzenie chwastów, powodującym w roślinie hamowanie syntezy karotenoidów. Charakterystycznym objawem działania jest bielenie tkanek. Command
480 EC działa na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania. Po jego zastosowaniu chwasty nie wschodzą lub po wschodach bieleją i zasychają.


Działanie herbicydu na chwasty:

Środek jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym doglebowo, występującym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna chlomazon zaliczany jest do grupy F3.

Chwasty wrażliwe:
bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita,
jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, poziewnik szorstki, przytulia
czepna, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe:
komosa biała, maruna bezwonna, szarłat szorstki, rdest powojowy,
przetacznik rolny, psianka czarna.

Chwasty średnio odporne:
rumian polny, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty odporne:
fiołek polny.


UWAGA – Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW nr R-11/2014 z dnia 31.01.2014 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R -613/2017d z dnia 24.11.2017 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/ otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.
P260 Nie wdychać rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P370 + P378 W przypadku pożaru: Użyć proszki gaśnicze, pianę, dwutlenek węgla, rozpyloną wodę do gaszenia.
P301 + P310 W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
P331 Nie wywoływać wymiotów.


Dodatkowe informacje

Waga 0.5 kg
Opakowanie

,

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Herbicyd COMMAND 480EC”

44 + = 50