Herbicyd BOXER 800 EC

44,00 213,00 

Wyczyść

Herbicyd BOXER 800 EC to środek chwastobójczy do jesiennej ochrony zbóż ozimych (pszenica, pszenżyto, jęczmień, żyto) który dzięki substancji czynnej prosulfokarb skutecznie zwalcza nawet odporne formy miotły zbożowej.

BOXER stosuje się przed lub krótko po wschodach chwastów.

Zawartość substancji czynnych:
prosulfokarb
(związek z grupy karbaminianów) – 800 g/l (78,43 %).


Informacje do pobrania:

ETYKIETA REJESTROWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI

ULOTKA

SKU: Sh-boxer800 Kategorie: ,

Opis

Herbicyd Boxer 800 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym doglebowo i nalistnie, przeznaczonym do selektywnego zwalczania niektórych rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.

Boxer jest przeznaczony do stosowania w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, pszenżycie ozimym, życie ozimym, życie jarym, prosie zwyczajnym, ziemniakach, cebuli, porze, czosnku, marchwi, pietruszce korzeniowej, pasternaku, selerze korzeniowym, selerze naciowym, chrzanie, bobiku, grochu pastewnym, łubinie białym, łubinie żółtym, łubinie wąskolistnym, soczewicy, słoneczniku, soi, lnie zwyczajnym, konopiach siewnych i roślinach ozdobnych.

  • Jest wysoce selektywny dla rośliny uprawnej
  • Jest całkowicie bezpieczny dla roślin uprawnych – pozwala na swobodny dobór upraw następczych
  • Wykazuje wysoką niezależność od warunków pogodowych – działa niezależnie od temperatury czy opadów występujących w czasie aplikacji
  • Posiada także rejestrację w ziemniakach oraz 33 uprawach małoobszarowych – zioła i uprawy warzywne, a także rośliny najczęściej uprawiana na tzw. zazielenienie – łubin, bobik, soja.

HERBICYD BOXER- CHWASTY

Boxer 800 EC jest pobierany przez chwasty w ciągu 1 godziny od zastosowania.

Opady deszczu występujące po tym terminie nie obniżają skuteczności działania środka. Optymalnym terminem stosowania jest okres przed wschodami i wcześnie po wschodach chwastów do ich wczesnych faz rozwojowych

Chwasty wrażliwe:

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna

Chwasty średnio wrażliwe:

fiołek polny, mak polny, rdestówka powojowata, rumianek pospolity, wiechlina roczna

Chwasty odporne:

chwastnica jednostronna.


UWAGA – Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie M RiRW nr R – 88/2015 z dnia 29.05.2015 r.,
zmienione ostatnio decyzją MRiRW nr R – 194/2018d z dnia 27.04.20 18 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.
P261 – Unikać wdychania pyłu/ dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P310 – W PRZYPAD KU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P331 – NIE wywoływać wymiotów.
P391 – Zebrać wyciek.


Dodatkowe informacje

Waga 2 kg
Opakowanie

,

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Herbicyd BOXER 800 EC”