• TRINITY590 1L
  • TRINITY590 5L
  • TRINITY590 1L
  • TRINITY590 5L

Herbicyd TRINITY 590 SC

3 dni

Adama Polska

59.00 PLN

Wyjątkowa skuteczność Herbicydu Trinity 590 SC oparta jest na współdziałaniu trzech substancji aktywnych, skomponowanych w idealnej, opracowanej na bazie badań laboratoryjnych oraz doświadczeń polowych proporcji.

Zawartość substancji czynnych:
chlorotoluron
- (związek z grupy pochodnych mocznika) - 250 g/l (21,7 %),
diflufenikan
- (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 40 g/l (3,5 %),
pendimetalina
- (związek z grup y dinitroanilin) - 300 g/l (26,1 %)


Informacje do pobrania:
ETYKIETA REJESTROWA
KARTA CHARAKTERYSTYKI
ULOTKA

Herbicyd Trinity 590 SC – to gotowy produkt do jesiennej ochrony herbicydowej zbóż – nie wymaga mieszania z innymi produktami.

Skuteczność preparatu nie jest tylko prostą sumą zalet jego trzech składowych. Dzięki efektowi  synergii udało się uzyskać coś znacznie więcej - preparat o wyjątkowych zaletach, który pozostawia daleko w tyle większość dostępnych dotychczas technologii ochrony herbicydowej. Trinity 590 SC to najlepsze rozwiązanie herbicydowej ochrony zbóż ozimych.
DZIAŁANINE HERBICYDU TRINITY 590 SC NA CHWASTY 

UWAGA - Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW nr R-153/2013 z dnia 12.11.2013 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-517/2019d z dnia 01.08.2019 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka
H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępowaćzgodnie z instrukcją użycia
EUH208 - Zawiera pendimetalinę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
P202 - Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 - Zebrać wyciek.


store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_headline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_baseline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_button_label

Nie dziękuję

Wyślij wiadomość gdy produkt pojawi się na stanie

Wybierz swój wariant i podaj adres email a powiadomimy Cię gdy pojawi się na stanie