• opakowanie-5L blanco
  • opakowanie-5L blanco

Herbicyd TEZOSAR 500SC

3 dni

CIECH SARZYNA

Zadzwoń i zamów
664 403 584

Herbicyd TEZOSAR 500SC to środek chwastobujczy stosowany w uprawach kukurydzy. Bardzo dobrze sprawdza się w ochronie herbicydowej kukurydzy przed chwastami wrażliwymi.

Zawartość substancji czynnych:
terbutyloazyna
(terbutylazyna) (związek z grupy triazyn) - 500 g/l (44,88 %)


Informacje do pobrania:
ETYKIETA REJESTROWA

Herbicyd TEZOSAR 500SC to środek selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna terbutyloazyna zaliczana jest do grupy C1.


Działanie herbicydu na chwasty:

Środek pobierany jest głównie poprzez korzenie chwastów i w niewielkim stopniu poprzez ich liście,
powoduje zakłócenia w procesie fotosyntezy, wywołując w pierwszej kolejności chlorozy liści widoczne w szczególności w przestrzeniach międzynerwowych, a także na brzegach i wierzchołkach.
Niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy 4 liści. Środek ogranicza wschody chwastów przez 6-8 tygodni po wykonaniu zabiegu.
Umiarkowane opady i ciepła pogoda sprzyjają działaniu środka.

Chwasty wrażliwe:
fiołek polny, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik polny przytulia czepna, psianka czarna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), szarłat szorstki, tasznik pospolity


UWAGA - Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW nr R - 146/2018 z dnia 19.09.2018 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

H319 Działa drażniąco na oczy.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 Zebrać wyciek.


store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_headline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_baseline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_button_label

Nie dziękuję

Wyślij wiadomość gdy produkt pojawi się na stanie

Wybierz swój wariant i podaj adres email a powiadomimy Cię gdy pojawi się na stanie