• opakowanie-1L blanco
  • opakowanie-5L blanco
  • opakowanie-1L blanco
  • opakowanie-5L blanco

Herbicyd SUNFIRE 500 SC

3 dni

Certis Europe BV

260.00 PLN

Herbicyd Sunfire 500 SC pobierany jest przez korzenie oraz częściowo przez pędy siewek. Kiełkujące po zabiegu siewki chwastów mają zmniejszoną warstwę wosku kutykularnego, przez co pozbawione są okrywy woskowej pełniącej funkcje ochronne. Rośliny wrażliwe albo nie kiełkują, albo kiełkujące siewki stają się ciemnozielone, rozwijają się nieprawidłowo i po pewnym czasie giną.

Zawartość substancji czynnych:
flufenacet
(związek z grupy oksyacetamidów) - 500 g/l (42,05 %)


Informacje do pobrania:
ETYKIETA REJESTROWA

SUNFIRE 500SC to selektywny herbicyd o działaniu układowym, stosowany doglebowo, w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC).

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna flufenacet zaliczana jest do grupy K3

Środek zawiera substancję czynną flufenacet zaliczaną do inhibitorów syntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach.

Środek pobierany jest przez korzenie oraz częściowo przez pędy siewek. Kiełkujące po zabiegu siewki chwastów mają zmniejszoną warstwę wosku kutykularnego, przez co pozbawione są okrywy woskowej pełniącej funkcje ochronne. Rośliny wrażliwe albo nie kiełkują, albo kiełkujące siewki stają się ciemnozielone, rozwijają się nieprawidłowo i po pewnym czasie giną.

Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po wschodach, w fazie siewek.

Środek zalegając w wierzchniej warstwie gleby przez wiele tygodni po zabiegu, powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie. Wysokiej skuteczności środka sprzyja optymalna wilgotność gleby.

Najlepsze rezultaty uzyskuje się, jeśli w ciągu 7 dni od wykonania zabiegu wystąpią opady deszczu. Skuteczność zwalczania chwastów może zostać ograniczona w razie długotrwałego występowania suszy.

Aby osiągnąć efekt właściwego zwalczania chwastów po zastosowaniu środka nie należy wykonywać zabiegów agrotechnicznych powodujących naruszenie wierzchniej warstwy gleby

DZIAŁANINE HERBICYDU SUNFIRE 500 SC NA CHWASTY

Chwasty wrażliwe:

Miotła zbożowa, wiechlina roczna


Chwasty średnio wrażliwe:


Wyczyniec polny , Miotła zbożowa, wiechlina roczna


UWAGA - Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW nr R-117/2019 z dnia 30.07.2019 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów (układ nerwowy) poprzezdługotrwałe lub wielokrotne narażenie drogą pokarmową.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodującdługotrwałe skutki.
EUH208 - Zawiera flufenacet i 1,2-benzoizotiazolin-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P260 - Nie wdychać rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne.
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P314 - W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P301 + P312 +P330 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Wypłukać usta.
P391 - Zebrać wyciek.


store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_headline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_baseline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_button_label

Nie dziękuję

Wyślij wiadomość gdy produkt pojawi się na stanie

Wybierz swój wariant i podaj adres email a powiadomimy Cię gdy pojawi się na stanie