• pontos5l-2
  • pontos1l -2
  • pontos5l-2
  • pontos1l -2

Herbicyd PONTOS

3 dni

BASF

950.00 PLN

Herbicyd Pontos jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny. Przeznaczony do stosowania doglebowo (przedwschodowo) lub nalistnie (po wschodach chwastów) jest pobierany zarówno poprzez części nadziemne, jak i korzenie, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2 -3 liści.

Zawartość substancji czynnych:
flufenacet
(związek z grupy oksyacetamidów) - 240 g/l (20,98 %)
pikolinafen
(związek z grupy pirydynokarboksamidów) - 100 g/l (8,74 %)


Informacje do pobrania:
ETYKIETA REJESTROWA
KARTA CHARAKTERYSTYKI
ULOTKA

Herbicyd Puntos zawiera dwie substancje aktywne flufenacet i pikolinafen odpowiedzialne za zwalczanie chwastów w uprawach takich jakpszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime.


Zastosowanie przedwschodowe:

Chwasty wrażliwe:

fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, przetacznik perski, rumianek pospolity, tasznik pospolity,

Chwasty średnio wrażliwe:

mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, wyczyniec polny*

Zastosowanie powschodowe:

Chwasty wrażliwe:

fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa, przetacznik perski, rumianek pospolity, przytulia, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity,

Chwasty średnio wrażliwe:
maruna bezwonna, wyczyniec polny*

*- w regionach, gdzie występuje odporność na herbicydy z grupy oksyacetamidów w tym na flufenacet produkt wykazuje niższą skuteczność działania.
W przypadku zastosowania maksymalnej zalecanej dawki (1,0 l/ha) wszystkie wymienione powyżej gatunków chwastów wykazują pełną wrażliwość na herbicyd.


HERBICYD PONTOS - STOSOWANIE


Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 1 l/ha
Termin stosowania: środek zastosować jesienią, od siewu do końca fazy krzewienia (BBCH 00 - 29).
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


UWAGA - Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW Nr R-170/2017 z dnia 28.08.2017 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-782/2019d z dnia 25.10.2019 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów (krew, układ krwionośny) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 - Zawiera flufenacet, 2-metylizotiazol-3(2H)-on oraz 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P260 - Nie wdychać rozpylonej cieczy
P314 - W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 - Zebrać wyciek.


store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_headline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_baseline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_button_label

Nie dziękuję

Wyślij wiadomość gdy produkt pojawi się na stanie

Wybierz swój wariant i podaj adres email a powiadomimy Cię gdy pojawi się na stanie