• opakowanie-5L blanco
  • opakowanie-5L blanco

Herbicyd NERO 424EC

3 dni

FMC Chemical

620.00 PLN

Herbicyd Nero 424 EC to środek chwastobójczy do stosowania w uprawach rzepaku ozimego. Stosowany doglebowo zwalcza szeroki wachlarz chwastów działając głównie na kiełkujące rośliny.

Zawartość substancji czynnych:
chlomazon
(związek z grupy izoksazolidionów) - 24 g/l (2,32%).
petoksamid
(związek z grupy chloroacetamidów) - 400 g/l (38,65%).


Informacje do pobrania:
ETYKIETA REJESTROWA
KARTA CHARAKTERYSTYKI
ULOTKA

Herbicyd Nero 424 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych w rzepaku ozimym. Środek pobierany jest poprzez korzenie i hipokotyl kiełkujących chwastów, najskuteczniej zwalcza chwasty do fazy pierwszych liści.


Działanie herbicydu na chwasty:

Środek Nero 424 EC jest herbicydem doglebowym działającym na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania.

Chwasty wrażliwe:

miotła zbożowa, wiechlina roczna, tasznik pospolity, przytulia czepna, jasnota biała, jasnota różowa, maruna bezwonna, rumianek pospolity, rumian polny, niezapominajka polna, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, przetacznik perski.


UWAGA - Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW nr R - 77/2014 zr z dnia 19.05.2014 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 841/2018d z dnia 28.12.2018 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

H 302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H 315 - Działa drażniąco na skórę.
H 317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H 319 - Działa drażniąco na oczy.
H 410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401- W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P 264 - Dokładnie umyć skórę po użyciu.
P 280 - Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i ochronę twarzy.

P 305 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P 333 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zebrać wyciek.


store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_headline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_baseline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_button_label

Nie dziękuję

Wyślij wiadomość gdy produkt pojawi się na stanie

Wybierz swój wariant i podaj adres email a powiadomimy Cię gdy pojawi się na stanie