• lentipur-1l-hotfarm
  • lentipur-5l--hotfarm
  • lentipur-1l-hotfarm
  • lentipur-5l--hotfarm

Herbicyd LENTIPUR FLO 500SC

3 dni

Nufarm

28.00 PLN

Herbicyd Lentipur Flo 500 SC to środek chwastobójczy do ochrony herbicydowej zboz ozimych (pszenicy, pszenzyta, zyta i jeczmienia). Lentipur Flo zwalcza glownie miotle zbozow i jednoroczne chwasty dwuliscienne.

Zawartość substancji czynnych:
chlorotoluron
(związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (35,71%)


Informacje do pobrania:
ETYKIETA REJESTROWA
KARTA CHARAKTERYSTYKI

Herbicyd Lentipur Flo 500 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, jęczmieniu ozimym. Pobierany jest przez korzenie i liście chwastów.


Działanie herbicydu na chwasty:

Substancja czynna chlorotoluron jest inhibitorem procesu fotosyntezy. Objawem działania herbicydu jest chloroza liści roślin wrażliwych, a następnie ich zamieranie. Środek działa również w niskich temperaturach. Chwasty dwuliścienne niszczy najskuteczniej od fazy kiełkowania do fazy 6 liści, a chwasty jednoliścienne od fazy kiełkowania do końca fazy krzewienia.

Chwasty wrażliwe:

chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała,
miotła zbożowa, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny.

Chwasty średnio wrażliwe:

przetacznik polny.

Chwasty średnio odporne:

bodziszek drobny, samosiewy rzepaku (w fazie kiełkowania).

Chwasty odporne:

dymnica pospolita, fiołek polny, mak polny, przytulia czepna.UWAGA - Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW nr R - 121/2012 z dnia 06.09.2012 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 441/2014d z dnia 18.11.2014 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 48/2017d z dnia 01.02.2017 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.
H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P270 – Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P281 – Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P 391 - Zebrać wyciek.


store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_headline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_baseline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_button_label

Nie dziękuję

Wyślij wiadomość gdy produkt pojawi się na stanie

Wybierz swój wariant i podaj adres email a powiadomimy Cię gdy pojawi się na stanie