• kalif480ec-250ml-hotfarm
  • kalif480ec-500ml-hotfarm
  • kalif480ec-250ml-hotfarm
  • kalif480ec-500ml-hotfarm

Herbicyd KALIF 480EC

3 dni

Adama Polska

32.00 PLN

Herbicyd KALIF 480 FC to produkt przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w rzepaku ozimym i jarym.

Zawartość substancji czynnych:
chlomazon
(związek z grupy izoksazolidionów) – 480 g /l (47,06%)


Informacje do pobrania:
ETYKIETA REJESTROWA
KARTA CHARAKTERYSTYKI

Herbicyd Kalif 480 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych w rzepaku ozimym i rzepaku jarym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.


Działanie herbicydu na chwasty:

Kalif 480 EC jest herbicydem doglebowym działającym na chwasty głównie w okresie ich
kiełkowania.

Chwasty wrażliwe:

chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe:

komosa biała, przetacznik perski, rumian polny.

Chwasty odporne:

fiołek polny.


UWAGA - Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW nr R - 72/2014 z dnia 14.05.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-449/2018d z dnia 30.08.2018 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

H226 – Łatwopalna ciecz i pary.
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i dla środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.
P243 - Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.
P261 - Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne oraz ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Nadal płukać.
P331 - NIE wywoływać wymiotów.
P391 – Zebrać wyciek.


store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_headline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_baseline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_button_label

Nie dziękuję

Wyślij wiadomość gdy produkt pojawi się na stanie

Wybierz swój wariant i podaj adres email a powiadomimy Cię gdy pojawi się na stanie