• comodo480-250ml-hotfarm
  • comodo480-250ml-hotfarm

Herbicyd COMODO 480EC

3 dni

Pestila II

30.00 PLN

Herbicyd Comodo 480EC to produkt przeznaczony do zwalczania chwastów w rzepaku ozimym. Zawiera znaną i cenioną substancję czynną - Chlomazon, która sprawdza się w ochronie herbicydowej plantacji rzepaku ozimego.

Zawartość substancji czynnych:
Chlomazon
(związek z grupy izoksazolidionów) – 480 g/l (47,3%)


Informacje do pobrania:
ETYKIETA REJESTROWA
KARTA CHARAKTERYSTYKI

Herbicyd Comodo 480EC jest środkiem selektywnym, układowym, wnikającym do rośliny przez korzenie, powodującym hamowanie syntezy karotenoidów. Działa na chwasty w okresie ich kiełkowania. Po jego zastosowaniu rośliny wrażliwe nie wschodzą lub po wschodach bieleją i zasychają.


Działanie herbicydu na chwasty:

a) zastosowanie pojedynczo środka

dawka 0,2 l/ha

Chwasty wrażliwe:

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe:

przetacznik polny.

Chwasty odporne:

chaber bławatek, fiołek polny, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, samosiewy zbóż, żółtlica drobnokwiatowa.

dawka 0,25 l/ha

Chwasty wrażliwe:

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe:

komosa biała, przetacznik polny.

Chwasty odporne:

chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, samosiewy zbóż, żółtlica drobnokwiatowa.

b) Zastosowanie w mieszaninie


Chwasty wrażliwe:

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, tobołki polne, przetacznik perski, przytulia czepna.

Chwasty średniowrażliwe:

chaber bławatek.

Chwasty odporne:

fiołek polny, samosiewy zbóż.UWAGA - Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW nr R- 17/ 2017 z dnia 21.02.2017 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 – Zawiera chlomazon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P331 - NIE wywoływać wymiotów.
P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 - Zebrać wyciek.


store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_headline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_baseline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_button_label

Nie dziękuję

Wyślij wiadomość gdy produkt pojawi się na stanie

Wybierz swój wariant i podaj adres email a powiadomimy Cię gdy pojawi się na stanie