• opakowanie-5L blanco
  • opakowanie-5L blanco

Herbicyd CHWASTOX NOWY TRIO 390SL

3 dni

CIECH SARZYNA

217.00 PLN

Herbicyd CHWASTOX NOWY TRIO 390SL to produkt stosowany w zwalczaniu chwastów w uprawach pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, a także w utrzymaniu rekreacyjnych obszarów trawiastych.

Zawartość substancji czynnych:
MCPA w formie soli potasowej (związek z grupy fenoksykwasów) - 200 g/l (16,7%)
mekoprop-P
w formie soli potasowej (związek z grupy fenoksykwasów) 150 g/l (12,5%)
dikamba
w formie soli potasowej (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 40 g/l (3,3 %)


Informacje do pobrania:
ETYKIETA REJESTROWA

Herbicyd Chwastox Nowy Trio 390 SL jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym nalistnie, w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne MCPA, mekoprop-P oraz dikamba
zaliczane są do grupy O. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub opryskiwaczy ręcznych.

Środek pobierany jest przez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie roślin. Chwastox Nowy Trio 390 SL skutecznie zwalcza chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych od fazy siewki do fazy 9 liści lub 9 okółków (BBCH 11-19). Pogoda sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka.


Działanie herbicydu na chwasty:

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto (dawka 2,0 l/ha)

Chwasty wrażliwe:

chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowy, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe:

bodziszek drobny, fiołek polny, przetacznik bluszczykowy.

Jęczmień jary, pszenica jara, owies (dawka 1,5 l/ha)

Chwasty wrażliwe:

gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średniowrażliwe:

bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, niezapominajka polna, samosiewy rzepaku.

Rekreacyjne obszary trawiaste (trawniki, boiska sportowe, pola golfowe) (dawka 2,0 l/ha)

Chwasty wrażliwe:

jaskier rozłogowy, mniszek pospolity, pępawa zielona, rogownica pospolita , szczaw zwyczajny.

Chwasty średniowrażliwe:

babka lancetowata, babka zwyczajna, krwawnik pospolity

Chwasty odporne:

bodziszek drobny, koniczyna biała, przetacznik ożankowy, przetacznik polny.

Rekreacyjne obszary trawiaste (trawniki, boiska sportowe, pola golfowe) (dawka 2,0 l/ha
stosowana dwukrotnie)

Chwasty wrażliwe:

babka lancetowata, babka zwyczajna, bodziszek drobny, jaskier rozłogowy, koniczyna biała, krwawnik pospolity, mniszek pospolity, pępawa zielona, przetacznik polny, rogownica pospolita, szczaw zwyczajny.

Chwasty odporne:

przetacznik ożankowy.


UWAGA - Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW nr R -45/2016 z dnia 29.02.2016 r. ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-16/2018d z dnia 11.01.2018 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.


store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_headline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_baseline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_button_label

Nie dziękuję

Wyślij wiadomość gdy produkt pojawi się na stanie

Wybierz swój wariant i podaj adres email a powiadomimy Cię gdy pojawi się na stanie